Borgerbevægelsen.DK for en demokratisk motorvejsproces blev stiftet som en landsdækkende forening i 2019.
Foreningens formål er at bistå andre lokale foreninger i at opnå demokratisk indflydelse i forhold til en lokal motorvejslinjeføring. Foreningen bidrager til hurtigt at give Borgerne indsigt i beslutningsprocessen, og de muligheder de har for at opnå indflydelse i motorvejsbeslutningsprocessen i de forskellige faser, politisk og juridisk ved navnlig at organisere sig som en formel lokal forening.
Det er Borgerbev
ægelsen.DKs opfattelse af den nuværende beslutningsproces forinden anlægslovens fremsættes som lovforslag i Folketinget er uacceptabel udemokratisk, både i forhold til borgerne og i forhold til Folketinget. Overordnet arbejder foreningen derfor for en bedre retssikkerhed for borgerne ved at synliggøre processens mangler. Det drejer sig om mangler i forhold til hjemmelsgrundlag og manglerne i forhold til borgernes (manglende) adgang til at klage over VVM-rapporten, Vejdirektoratets indstillinger, tinglysningen af byggelinje, de politiske forlig, og det fremsatte lovforslag.
Foreningen opfatter den nuværende proces som stridende mod Aarhus Konventionens krav om nemme og billige klageadgange og som i strid med forudsætningerne om borgernes rettigheder efter VVM-direktivet. Derudover opfatter foreningen den nuværende proces indebærer en krænkelse af de beskyttede arters rettigheder efter fugle- og habitatdirektivet. Foreningen finder endvidere, at processen indebærer en omgåelse af grundlovens helt almindelige forudsætninger om magtens 3-deling.

Foreningen tilbyder 4 medlemsskaber

SEND EN MAIL TIL: BB-Danmark@outlook.dk


Gå til vores Facebookside og læs mere: